studio RADIATOR


hommage to KwieKulik

„Trip Around Europe”
hommage to KwieKulik
set slajdów | slides set
Kama Sokolnicka 2020
PL

Jadąc przez Europę rozmaitymi drogami, bardzo często mam przed oczami kadry z filmu Trip Around Europe Kwiekulik z 1981 r.

„Trip Around Europe” to swobodne, domowe* nawiązanie do pracy duetu, stanowiące również komentarz do bieżących czasów, gdy świat jest na zakręcie.
* obecnie mieszkam i pracuję w drodze, w zbudowanym wspólnie z partnerem mobilnym domu. Pożegnawszy miejskie mieszkanie i studio, po pierwszym lockdownie zaczęliśmy przemierzać Europę. Niebieski van stanowi pokój dzienny z kuchnią i sypialnią, będąc jednocześnie przestrzenią do pracy – to modyfikowalna kapsuła wielofunkcyjna, samowystarczalny statek. Operując zredukowanymi środkami w zredukowanych warunkach, kontynuuję praktykę twórczą. Podążając za ciepłem, transmituję je przez RADIATOR.


––––––––

„Trip Around Europe” to set slajdów drogi. Dokumentuje trwającą podróż Kamy Sokolnickiej i Emanuela Geissera, jak dotąd po Czechach, Francji, Szwajcarii, Niemczech, Włoszech i Grecji. Samochodowa wyprawa Mercedesem Sprinterem ma miejsce od lipca 2020 r. i obejmuje między innymi miejsca istotne dla świata sztuki.

Ze względu na pandemię nie odwiedzając artystów, kuratorów i nie spotykając się ze studentami uczelni artystycznych, duet dokumentuje działania własne i parafrazuje dzieła innych artystów. W obecnych warunkach, współtworzona przez duet pracownia, stała się mobilna i zyskała czas.

Przewożone w samochodzie dokumentacja, slajdy, rzutnik i zredukowane, podróżne atelier przydają się na codzień w rozmaitych miejscach, gdzie artyści urządzają pokazy bez publiczności.

„Trip around Europe” skupia się na rejestracji pokonywanej drogi. Istotę artystycznej podróży przez zróżnicowany pod wieloma względami kontynent, sygnalizują nazwy miejscowości pojawiające się na drogowych tablicach oraz zestawienie różnych stanów współczesnej infrastruktury drogowej ze starożytnymi nazwami tych szlaków europejskich
: Via Francigena, Via Aurelia, Via Mala, Via Egnatia.


Parafraza opisu filmu ze strony Muzeum Sztuki Nowoczesnej sporządzonego na podstawie: KwieKulik. Zofia Kulik & Przemysław Kwiek, red. Ł. Ronduda, G. Schöllhammer, Warszawa 2012.

––––––––

EN

Driving across Europe through many different roads, I very often see in my mind’s eye the stills from Kwiekulik’s film Trip Around Europe from 1981.

“Trip Around Europe” is a free, domestic* reference to the work of the artists duo, as well as a commentary to ongoing individual actions and efforts in times when the world is at turn.* currently, I live and work on the road, in a mobile home built together with my partner. Having bidden farewell to a city flat and the studio, we began to traverse Europe after the first lockdown. A blue van constitutes a living room with the kitchen and bedroom, being the work space at the same time – it’s an adjustable multifunctional capsule, the self-sufficient ship. Employing reduced media and operating in reduced conditions, I continue my art practice. Following the warmth, I transmit it from Studio Radiator.


––––––––

“Trip Around Europe” is the road slide show. It documents the current journey of Kama Sokolnicka and Emanuel Geisser, so far across Czech, France, Switzerland, Germany, Italy and Greece. The journey by Mercedes Sprinter has been taking place since July 2020 and, amid others, covers some places important for the art world.

Due to the pandemic
and the lack of meetings with artists, curators and students of art schools, the duo documents its own actions and paraphrases the works of other artists. In these circumstances their archive studio  turned mobile and gained extra time.

Documentation, slides, a projector and photographic equipment packed into the car come
in handy at many places, where the artists arrange exhibitions without spectators.

“Trip around Europe”
pivots around the recording of the covered distance. The essence of the artistic journey across the continent, so varied in many aspects, is hinted at by the names of locations appearing on road signs as well as the overview of the current conditions of the road infrastructure with the ancient names of these European routes: Via Francigena, Via Aurelia, Via Mala, Via Egnatia.


A paraphrase of the film’s description from the Artumeum website, references: KwieKulik. Zofia Kulik & Przemysław Kwiek, Ł. Ronduda, G. Schöllhammer (eds.), Warsaw-Wrocław-Vienna 2011.

––––––––

︎