Niebieska LINIA... | The blue line...

hommage to Edward KrasińskiLinia | The Line
fotografia | photography 
Kama Sokolnicka, 2020PL

Za każdym razem, gdy dysponuję przestrzenią do pracy i mieszkania, myślę o Niebieskiej Linii Edwarda Krasińskiego. W pewien sposób romantyczny gest Krasińskiego stanowi dla mnie uwewnętrznioną miarę przestrzeni. Mając zamiar zbudować dom i studio w aucie, szczęśliwie znaleźliśmy niebieskiego vana. Dzieła sztuki czasem wpisują się w jednostkowe ikonologie i po prostu pozostają obecne w życiu.

Równolegle do podróży niebieskim vanem przez Europę, na mapie kontynentu powstaje niematerialny rysunek, niebieska linia. Linia biegnie przez ulice, prowincje, granice, przełęcze, tunele, mniejsze drogi, autostrady i doliny, przez kilometry zrekultywowanego i zurbanizowanego krajobrazu. Zamieszkujemy Europę liniowo – w drodze pomiędzy miejscami i zatrzymując się w nich. Odkleiwszy się od lokalnego, przemierzamy przestrzenie i znaczenia, w „streamingu wiecznego zewnątrz” (M. Blanchot).

Niebieska linia w krajobrazie to swobodne, domowe* nawiązanie do pracy Krasińskiego, stanowiące również komentarz do bieżących czasów w nielinearnym świecie.


EN

Each time I have working and living space at my disposal, I think of The Blue Line by Edward Krasiński. His romantic gesture somehow constitutes an internalised space measure for me. Having intended to build home&studio in the car, we luckily found a blue van. Pieces of art sometimes fit into individual iconologies and simply stay present in life.

Parallel to the trip by the blue van across Europe, a non-material drawing apperas on the map – the blue line. The line runs through streets, provinces, frontiers, passes, tunnels, smaller roads, highways and valleys, through kilometres of recultivated or urbanised landscape. We inhabit Europe linearly—in between places on the road and sojourning in them. Having left behind the local, we traverse spaces and meanings in „the streaming of the eternal outside” (M. Blanchot).

The Blue Line Among the Landscape is a free, domestic* reference to the work of the artist,
as well as a commentary to the current times in non-linear world.Niebieska linia w krajobrazie
The Blue Line Among the Landscape
set slajdów (cz. I) | slides set (part I), 2020
fot. | phot. Kama Sokolnicka & Emanuel Geisser


* obecnie mieszkam i pracuję w drodze, w zbudowanym wspólnie z partnerem mobilnym domu. Pożegnawszy miejskie mieszkanie i studio, po pierwszym lockdownie zaczęliśmy przemierzać Europę. Niebieski van stanowi pokój dzienny z kuchnią i sypialnią, będąc jednocześnie przestrzenią do pracy – to modyfikowalna kapsuła wielofunkcyjna, samowystarczalny statek. Operując zredukowanymi środkami w zredukowanych warunkach, kontynuuję praktykę twórczą. Podążając za ciepłem, transmituję je przez RADIATOR.

* currently, I live and work on the road, in a mobile home built together with my partner. Having bidden farewell to a city flat and the studio, we began to traverse Europe after the first lockdown. A blue van constitutes a living room with the kitchen and bedroom, being the work space at the same time – it’s an adjustable multifunctional capsule, the self-sufficient ship. Employing reduced media and operating in reduced conditions, I continue my art practice. Following the warmth, I transmit it via RADIATOR.

︎