INFOPL

Studio Radiator emanuje ciepło. Emituje treści rozpalające światło wewnętrzne, które wykraczają poza ekonomię i są inne niż codzienne zmęczenie czy lęki. Radiator przenosi za pośrednictwem Internetu sygnały – jedna forma przechodzi w inną. Sygnalizuje, że sztuka ma moc transformacji niedostatków rzeczywistości w  paliwo. Ma moc transformacji subiektywnego (artysta) w neutralne i tym samym ponownie uwewnętrznione (odbiorca).

Radiator rezonuje z teraźniejszością czerpiąc z przeszłości, by ocalić przyszłość. Nawiązuje do domowych oraz pracownianych działań i praktyk artystów różnych generacji. W lekkości ich form widzi jeden z możliwych kierunków akceptacji doświadczenia izolacji, generalnie dotkliwego w 2020 r.


Radiator emanuje przekonaniem, że sposoby myślenia artystów często implikują umiejętność wywijania się z tarapatów. Radiator epatuje przeświadczeniem o tym, że każdy może wprowadzić do swojej codzienności elementy z pola twórczego. Radiator wspiera indywidualne poszukiwania, bo obcowanie z dziełem sztuki i obserwacja tego, jak jest zrobione i pomyślane, pozwala podpatrzeć sposób myślenia twórcy i zaszczepić go swojemu.

Radiator transmituje chęć przyczynienia się do łagodniejszego przechodzenia przez odbiorcę trudności związanych z pandemią. 
Urodziłam się w dniu przesilenia letniego, a wychowałam w otoczeniu szklarni i tuneli foliowych. Stąd wiem, że bez słońca nic nie widać, a fotosynteza to najważniejszy proces chemiczny w przyrodzie. Ruch myśli wywoływany przez kontakt ze sztuką i robienie jej, to rodzaj fotosyntezy w umyśle. Radiator dostarcza więc trochę promieni na zimę 2020/21, by ten proces mógł przebiec pomyślnie.

Kama Sokolnicka
www.kamasokolnicka.net
EN

Studio Radiator emanates warmth. It emits the content that lights up the internal light, goes beyond economics and diverges from the daily fatigue and fears. Radiator transmits the signals through the Internet – one form transforms into another. It signalises that art has the power to transform deficiencies of the reality into the fuel. It has the power to transform the subjective (the artist) into the neutral and thus into the internalised (the recipient) again.

Radiator resonates with the present, drawing from the past to save the future. It refers to domestic and studio-based actions and practices of artists of different generations. In the lightness of the forms of these actions and practices Radiator sees a possible direction to internalise the experience of isolation, generally acute in 2020.


Radiator emanates the conviction that the artists’ ways of thinking often implicate the precious ability to get out of the quagmire. Radiator dazzles with the belief that everyone can introduce the elements from the creative fields to their daily life. Radiator supports the individual research, because communing with the art work – and to observe how it is made and thought through – allows to see the artist’s way of thinking and to transplant it into one’s own.

Radiator transmits the will to contribute to the smoother processing of the recipient’s difficulties linked to the pandemic. I was born on the day of the summer solstice and grew up in the surrounding of greenhouses and polytunnels full of sun. Thus I know that one cannot see anything without the sun and that photosynthesis is the most important chemical process in  nature. The movement of thoughts triggered by the contact with art as well as making art is a kind of photosynthesis that goes on in the mind. Radiator provides then a couple of beams for the winter 2020/21, so that this process can go well.


Kama Sokolnicka
www.kamasokolnicka.net


Zrealizowano w ramach programu stypendialnego
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci

︎